Scholen

Veronica Sherborne legt een relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. De bewegingsspelletjes ondersteunen het kind op ieder van deze gebieden. Plezier  speelt daarbij een wezenlijke rol. Bij de oefeningen gaat het dan ook nooit om prestaties. Het plezier, het contact en de individuele groei van het kind zijn het uitgangspunt. Het is een kind-volgende methode, gericht op positieve zelfbeleving.

De methodiek krijgt vorm door bewegen/ bewegingsspelletjes, alleen, samen en in een groepje. Uitgangspunt is het opdoen van positieve bewegingservaringen, gericht op ervaren i.p.v. oefenen. De begeleiding creëert een sfeer van warmte en veiligheid. De afgestemde houding van de begeleider zorgt ervoor dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen groeien en bovendien veel plezier beleven aan de lessen.

Sherborne bewegingspedagogiek

De Sherborne bewegingspedagogiek is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw door de Engelse bewegingspedagoog Veronica Sherborne. Als leerling van choreograaf Rudolf Laban, gebruikte zij zijn observatiemethode om het lichaam en bewegingen op een objectieve en gestructureerde wijze te observeren en analyseren. Uit haar observaties constateerde zij dat er een duidelijke relatie is tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Veronica Sherborne zag dat sociaal-emotionele problemen ook tot uiting komen in de lichaamstaal van het kind (bijvoorbeeld: verkrampt, gesloten, of juist ongecontroleerd en vluchtig). Haar observaties en conclusies vertaalde naar doelgericht en speelse bewegingsvormen, waardoor het kind heel basaal via het lijf leerervaringen op kon doen.

Volgens Sherborne zijn lichaamsbewustzijn en de vaardigheid om goed met anderen om te gaan heel belangrijk in de ontwikkeling. Het toenemende lichaamsbesef bleek direct gevolgen te hebben voor de wijze waarop het kind zich beweegt en positieve veranderingen teweeg te brengen in gedrag, emoties en de manier waarop het kind met anderen omgaat. Deze methode is heel geschikt voor jongere kinderen. Sherborne wordt ook wel omschreven als ‘ontwikkelingsstimulerend bewegen’.

Sherborne lessen kunnen op de langere duur een positief effect hebben op:

  • Aandacht
  • Concentratie
  • Taakgerichtheid en Taakspanning
  • Imitatievaardigheden, zowel in beweging als verbaal
  • Communicatievaardigheden
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Relatieopbouw met leerkracht en andere kinderen

Samentijd

Aan scholengeef ik ook samentijd: een praktisch, lichaamsgericht programma.

Het bestaat uit allerlei korte spelletjes gericht op lichaamsbeleving en plezierig contact. Door de spelvormen voelen kinderen zich gezien en ontstaat er onderlinge verbinding. Dit draagt bij aan een klimaat van veiligheid in de klas.